Act de recunoaștere a datoriei garantate cu gaj de creanță

ACT DE RECUNOASTERE A DATORIEI GARANTATE CU GAJ DE CREANTA

Intre subsemnatii:
1. …………….. debitor, domiciliat in …………,

si

2. …………….. creditor, domiciliat in …………
s-a incheiat prezentul act.

I. Subsemnatul …………, in calitate de debitor, recunosc ca soldul meu debitar in ziua de ……….. pentru marfurile furnizate de …………., este de ……… lei si ma oblig sa platesc aceasta suma pana la data de ………. .
– Pentru garantarea platii capitalului datorat, a dobanzilor si a cheltuielilor de executare, eu …………. debitor, am constituit gaj comercial in favoarea lui …………… constand in ……….. .
– In caz de neplata la termen a soldului datorat, creditorul meu poate cere scoaterea la vanzare a gajului conform art. 482 si urm. C. com.

II. Subsemnatul …………, in calitate de creditor, declar ca sunt de acord cu toate conditiile din prezentul inscris.

Prezentul act a fost incheiat astazi ………. in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru a fi depus la Notariat in vederea transcrierii.

CREDITOR,                                                                        DEBITOR,