Angajament de plată

ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. si al ……………………………, nascut la data de ……………………. in localitatea ………………………., sectorul/judetul …………………….., domiciliat in ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judetul …………………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/a de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, avand functia de2) ……………………., luand cunostinta de faptul ca prin3) ……………………………. s-a constatat ca din vina mea am produs4) ……………………… cu sediul social in ………………………….., str. ……………………………… nr. ……….., sectorul/judetul ………………….., inmatriculata in Registrul comertului sub nr. …………………./…………………./…………………., o paguba in suma de5) …………………………… lei, provenita din ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… imi iau angajamentul de a plati aceasta suma societatii (unitatii) pagubite, astfel7) ………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data …………………………………
Semnatura ………………………..
Martori8) …………………………….
…………………………………………

NOTE
1. Se inscrie numele si prenumele complet al celui care si-a asumat angajamentul.
2. Se precizeaza functia si locul de munca in momentul semnarii angajamentului, indicandu-se si societatea (unitatea) la care este angajat, precum si sediul ei.
3. Se indica actul prin care s-a constatat prejudiciul (felul, numarul si data) .
4. Se arata denumirea societatii (unitatii) pagubite.
5. Valoarea pagubei se inscrie in cifre si litere.
6. Provenienta, pe scurt, a pagubei.
7. Se precizeaza modalitatea de executare, care trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile legale.
8. Semnatura martorilor prezenti (la fiecare in parte se indica domiciliul si actul de identitate).