Înregistrarea copilului la Oficiul de stare civilă la Primărie

Pentru înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă este necesară obţinerea certificatului medical constatator al naşterii copilului. Depunerea actelor se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea. Termenul legal de declarare a copilului este de 14 zile după care întârzierea este sancționată cu o amendă. In cazul unor situaţii speciale (probleme sociale sau medicale) primarul poate dispune scutirea de plata amenzii. Dacă mama este căsătorită pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului sunt necesare următoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de căsătorie în original şi…

Continuare

Documente necesare pentru înmatricularea vehiculelor radiate din alte județe

– Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox; – Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice); – Cerere de inmatriculare – formular tip complectat cu datele solicitantului; – Document de proprietate (factura , contract de vanzare cumparare) original si copie xerox; – Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox; – Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;…

Continuare

Oferta de donație

OFERTA DE DONATIE 1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. in (localitatea) …………………….. sector/judet ……………………………, fiul lui ………………………………. si al ………………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., ofer ca donatie lui …….…………………………………….. domiciliat in …………………………………………., judetul/sectorul ………………..…………………, dreptul de concesiune asupra locului de veci situat in Cimitirul ………………..………………….., avand dimensiunile de …………… ml x …………………….. ml, in suprafata de…

Continuare

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……………….. din ………………….. Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) …………………………………………………………………………… DECIDE I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina: 1. (numele si prenumele) …………………………………………… avand functia de …………………………., fiul lui ………………………………. si al …………………………….. nascut la data de …………………………………. in ………………………………, sectorul/judetul …………………………., domiciliat in ………………………………… str. …………………….. nr. …, bloc …., scara …., etaj…

Continuare

Decizie de desfacere a contractului individual de muncă

DECIZIE DE DESFACERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. ……………….. din ……………….. Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. DISPUN: 1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6). 2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de…

Continuare

Contract de vânzare-cumpărare bun mobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ………………………… sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si 1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj…

Continuare

Contract de vânzare-cumpărare imobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ………….. la ……………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… in (localitatea) …………………………… sector/judet ………………………….., fiul lui …………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………….. str. …………………………… nr. ………………….., bloc…

Continuare

Contract de vânzare-cumpărare

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi …………… la …………………………….. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. …………………………………. nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de vanzator, pe de o parte, si sau 1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc ……..,…

Continuare

Contract de transport

CONTRACT DE TRANSPORT Incheiat astazi …………….. la ………………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………., str. ……………………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………., avand contul nr. ………………………, deschis la ……………………., reprezentata de ………………………………………, cu functia de ………………………………….., in calitate de expeditor, pe de o parte, si sau 1.1. Intreprinderea/Asociatia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. …………………………………. nr. ………….., bloc ……..,…

Continuare

Contract de schimb mobiliar

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astazi ………….. la ……………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1.4. D ……………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………, str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………., fiul lui …………………………………. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ……………………., eliberat de ………………., cod numeric personal …………………………….. in calitate de copermutant (coschimbas prim), pe de o parte, si 1.2.4. D ……………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………, str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara…

Continuare

Contract de schimb imobiliar

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astazi ………….. la ……………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ……………………. sector/judet …………………….., fiul lui ……………………………………… si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………., cod numeric personal ………………………………. in calitate de copermutant prim, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. ………………………………, nr. ………….., bloc ………., scara ……….,…

Continuare

Contract de schimb – drept comercial

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ………………….., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………………, reprezentata de ……………………………., cu functia de ……………………….., in calitate de copermutant (coschimbas) prim, pe de o parte, si 1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc…

Continuare

Contract de schimb – drept civil

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………….., fiul lui ………………………………. si al …………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….., nr. ………………………, eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………….., in calitate de copermutant (coschimbas) prim, pe de o parte, si 1.2. D……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ……….,…

Continuare

Contract de prelucrare în lohn

CONTRACT DE PRELUCRARE IN LOHN I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………., str. ……………………………………. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………….., avand contul nr. ………………………………………………, deschis la ………………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ……………………………………………., cetatean …………………………….., posesor act de identitate/pasaport ………………………………………., in calitate de producator, si 1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in…

Continuare

Contract de pregătire sportivă

CONTRACT DE PREGATIRE SPORTIVA Incheiat astazi ……………….. la …………………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Clubul ………………………………. cu sediul in ………………………….. str. …………………………………….. nr. …………………………., sectorul/judetul …………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………….. din ……………….. a ……………………………………. reprezentat de …………………………………. avand functia de ………………………………. in calitate de unitate de pregatire sportiva, denumita in continuare si unitatea, pe de o parte, si 1.2. D ………………………………………………………….. nascut(a) la data de ………………………………………., in localitatea …………………………………………….., sectorul/judetul …………………………………………., fiul (fiica) lui ……………………………………………… si al ……………………………………….., cu domiciliul in ……………………………………….., str. ……………………………………….. nr.…

Continuare

Contract de locațiune – suprafețe locative

CONTRACT DE LOCATIUNE Incheiat astazi …………….. la ………………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. (numele si prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul in (localitatea) ………………….. judetul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., in calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce apartine …………………………………………. si 1.2. (numele si prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul in (localitatea) ………………….. judetul/sectorul ……………………………. str. ………………………………… nr. ………………, bloc …………, scara …….., etaj ……., ap. ….., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ………………………… nr. ……………………… eliberat(a) la data de …………………………. de ……………………… in calitate de…

Continuare

Contract de locație de gestiune

CONTRACT DE LOCATIE DE GESTIUNE Incheiat astazi …………….. la ………………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………, str. ………………………………… nr. ………………., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………….. in ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de locator, pe de o parte, si 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………,…

Continuare

Contract de know-how

CONTRACT DE KNOW-HOW Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ………………………………………. nr. ……………., bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………., reprezentata de ……………………………….., cu functia de ………………………………………, cetatean …………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………., in calitate de furnizor/cedent si 1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu…

Continuare

Contract de ipotecă

CONTRACT DE IPOTECA Incheiat astazi ………………. la ………………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………………, fiul lui …………………………… si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de ……………………………….., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si 1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ……….,…

Continuare

Contract de întreținere cu drept de nuda proprietate

CONTRACT DE INTRETINERE Incheiat astazi ……………… la ……………………………….. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………….., fiul lui …………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………………………., in calitate de intretinut si creditor al obligatiei de intretinere, pe de o parte, si 1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………, str. ……………………………… nr.…

Continuare

Contract de întreținere cu drept de habitație viageră

CONTRACT DE INTRETINERE Incheiat astazi ………………. la ………………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) …………………………….. sector/judet ……………………………., fiul lui ……………………… si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………… nr. …………………….. eliberat de ……………………., cod numeric personal …………………………………………….., in calitate de intretinut si creditor al obligatiei de intretinere, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………….., str. …………………………….. nr.…

Continuare

Contract de împrumut de folosință – bun mobil

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………………., fiul lui ……………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………. eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de comodant, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ……….,…

Continuare

Contract de împrumut de folosință – bun imobil

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT – BUN IMOBIL) Incheiat astazi …………….. la ………………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentata de cei trei asociati ai sai, a) D ………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ……………………………….. sector/judet ………………………., fiul lui ………………………… si al ……………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………………… eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………, si b) D ………………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………………

Continuare

Contract de franciză

CONTRACTUL DE FRANCIZA (FRANCHISING) Nr. ……………… Data …………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE: 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. ………………………………… nr. …………………….., bloc …………., scara ………., etaj …….., apartament ….., judet/sector ………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………………., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………….., avand contul nr. …………………………………………………., deschis la ……………………………….., existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………….. reprezentata de …………………………………, cu functia de …………………………………………, cetatean ……………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………… in calitate de francizor, si 1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu…

Continuare

Contract de editare

CONTRACT DE EDITARE Incheiat astazi ………….. la………………..…………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., avand contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………………., cu functia de ……………………………………………………………, in calitate de editor, pe de o parte, si 1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……….,…

Continuare

Contract de donație – teren

CONTRACT DE DONATIE Incheiat astazi …………. la …………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ……………………. sector/judet ……………………….., fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj…

Continuare

Contract de donatie – teren cu declarant de superficie

CONTRACT DE DONATIE Incheiat astazi …………. la …………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ………………………… sector/judet …………………………….., fiul lui …………………………. si al …………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod numeric personal ……………………………………., si 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ………………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ….., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data…

Continuare

Contract de donație – numerar

CONTRACT DE DONATIE Incheiat astazi …………. la …………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. in (localitatea) ……………………….. sector/judet …………………….., fiul lui …………………………………. si al ………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ………………………, eliberat de …………….., cod numeric personal ………………….., si 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………….., nascut la data…

Continuare

Contract de donație – loc de veci

CONTRACT DE DONATIE Incheiat astazi …………. la …………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet ……………………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. in (localitatea) ……………………………. sector/judet ………………………….., fiul lui ……………………….. si al ………………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de donator, pe de o parte, si 1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………….., str. …………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj…

Continuare

Contract de donație – cota indiviză loc de veci

CONTRACT DE DONATIE Incheiat astazi …………. la …………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. in (localitatea) ………………………….. sector/judet …………………., fiul lui ……………………………….. si al ………………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. …………………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ………………………….., in calitate de donator, pe de o parte, si 1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………….….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj…

Continuare

Contract de donație – bunuri mobile

 CONTRACT DE DONATIE*) Incheiat astazi ………………. la ………………………………… PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judet …………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) …………………, sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………………… si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……………….. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………….., in calitate de donator, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………………….. nr. …………, bloc ……., scara ……., etaj ………,…

Continuare

Contract de donație apartament cu uzufruct viager

CONTRACT DE DONATIE Incheiat astazi ………….. la ……………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judet ……………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. in (localitatea) ………………………, sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si 1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. …………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara ………., etaj…

Continuare

Contract de distribuție exclusivă

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA Nr. ……………….. Data ………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………. cu sediul social in …………………………………………………. inregistrata la ……………………………………………………………………………… avand cont de virament numarul …………………………………. deschis la …………………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de …………………………………………………., cetatean …………………………………., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………., in calitate de VANZATOR, si 1.2. S.C. …………………………………………………. cu sediul social in ………………………………………………. inregistrata la ……………………………………………………………………………… avand cont de virament numarul …………………………………. deschis la …………………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de…

Continuare

Contract de cesiune de părți sociale

CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE S.C. …………………………………………. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al ……………………………… sub nr. ………………. Intre subsemnatii: 1. (numele si prenumele) …………………………………………………. cetatean ………………………………….. nascut la data de ……………………….., in ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judet ………… sex ………….. starea civila …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ……………….., cod numeric personal ……………………., in calitate de cedent, si 2. (numele si prenumele) …………………………………………………. cetatean ………………………………… nascut la data de ………………………, in …………………………… str. ………………………………………….…

Continuare

Contract de asistență financiară

CONTRACT DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ Încheiat azi …………… la ………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. …………………… nr. ……………………, bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………, sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ………………………… din ……………………., având contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………….., reprezentată de ………………….., cu funcţia de ……………….., în calitate de prestator, pe de o parte, şi sau 1.1 D ………………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………….., str. ……………………………………. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj…

Continuare

Contract de agenție comercială

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………………, str. ………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………., sub nr. ………………………… din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………………., avand contul nr. ……………………………………………………, deschis la …………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………………….., cetatean ……………………………….., posesor act de identitate/pasaport ……………………, in calitate de comitent, si 1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea)…

Continuare

Contract de utilizare a unui program pentru calculator

CONTRACT DE UTILIZARE A UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. ……………………………….. nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. ………………….. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………………, având contul nr. ………………………………….., deschis la …………………………………………., reprezentată de …………………………, cu funcţia de …………………………………, în calitate de autor, pe de o parte şi 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………….,…

Continuare

Contract de voluntariat

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ……/……… Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: – ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si – …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001. Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor prevazute in fisa postului, anexata, fara a obtine o…

Continuare

Contract de vânzare-cumpărare

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………….., domiciliat în ……………………….., str. ….……………….…………………… nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament …………, sector/judeţ ……………………..……, născut la data de ………….……………………….., în ……………………………. (ziua, luna, anul) (localitatea) sector/judeţ ………………..….…………, fiul lui ……………………………………… şi al …….…………………………………, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod numeric personal ……………………………….………., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi 1.2. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ………..,…

Continuare

Contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu funcţia de …………………………., în calitate de sponsor, pe de o parte, şi sau 1.1. Asociaţia/Fundaţia ……………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ………..,…

Continuare

Contract de schimb

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de …………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ..……………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de copermutant prim, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……,…

Continuare

Contract de reprezentare

CONTRACT DE REPREZENTARE Încheiat astăzi …………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Societatea Comercială …………………. cu sediul în …………… telefon-fax ………. înmatriculată în Registrul comerţului …………… sub nr. …….. având contul nr. ……….. la Banca …………. şi codul fiscal nr. ……….. reprezentată prin ………………………… numită în continuare REPREZENTAT şi 2. Societatea Comercială …………………. cu sediul în …………… telefon-fax ………. înmatriculată în Registrul comerţului …………… sub nr. …….. având contul nr. ……….. la Banca …………. şi codul fiscal nr. ……….. reprezentată prin ………………………… numită în continuare REPREZENTANT II. OBIECTUL CONTRACTULUI Reprezentatul numeşte pe…

Continuare

Contract de rentă viageră

CONTRACT DE RENTA VIAGERA Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul actului de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal …………………………….. în calitate de credirentier, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ……………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……,…

Continuare

Contract de prestări de servicii

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu funcţia de …………………………., în calitate de prestator, pe de o parte, şi sau 1.1. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………….., cu sediul în ……………………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..……….,…

Continuare

Contract de mandat

CONTRACT DE MANDAT Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de mandant, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……,…

Continuare

Contract de management

CONTRACT DE MANAGEMENT Nr. …….. data …………. ART. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Societatea Comercială ………… cu sediul în localitatea …………, sectorul/judeţul …………… înmatriculată la Oficiul Registrului comerţului …………… sub nr. ………….. reprezentată prin ……………….. în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, din data de ………….. denumită în continuare societate; 2. a)*1) Domnul (doamna) ………………… cetăţean român, domiciliat(ă) în localitatea …………… str. …………….. nr. …….. sect./judeţul ………….. având actul de identitate – buletin de identitate seria ….. nr. ………….. eliberat de ………………, denumit (denumiţi)* în continuare manager (manageri)*; b) Societatea…

Continuare

Contract de locațiune

CONTRACT DE LOCATIUNE Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locator, pe de o parte, si 1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ……….,…

Continuare

Contract de leasing

CONTRACT DE LEASING (model orientativ) Intervenit astazi………………. intre: 1. Societatea comerciala …………………… cu sediul in ……….. str. …….. nr. ….localitatea……….. judetul …………… tel. ……….. fax………….e-mail………… inmatriculata in Registrul Comertului …………… cu nr. ………… cont nr. …………….. la Banca ………………. cod fiscal ……………….. prin reprezentantul sau legal……………… cetatean roman………………. posesor BI/CI seria ……….nr……….eliberat de Sectia……………..Politie, cod numeric personal……………………. in calitate de locator si 2. Societatea comerciala …………………….. cu sediul in …………. str. ……… nr. ….localitatea………….. judetul …………… tel. ……….. fax ………….e-mail…………. inmatriculata in Registrul comertului ………….. cu nr. …………… cont nr.…

Continuare

Contract de întreținere

CONTRACT DE INTRETINERE Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal …………………………………… in calitate de întretinut, pe de o parte, si 1.2. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament…

Continuare

Contract de împrumut de folosință – comodat

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA – COMODAT Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de comodant, pe de o parte, si sau 1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc…

Continuare

Contract de gaj

CONTRACT DE GAJ Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE S.C. ………………………… cu sediul în ………………………. telefon …………….. fax ………………….. înmatriculată în Registrul Comerţului …………………. sub nr. ……………………… având cont curent nr. …………………. la Banca ………………… şi codul fiscal nr. ………………….. prin reprezentanţii legali …………………… în calitate de CREDITOR GAJIST şi S.C. ……………………………. cu sediul în ………………….. telefon ………………. fax …………… înmatriculată în Registrul Comerţului …………… sub nr. ……………… având cont curent nr. ………………… la Banca ……………………. şi codul fiscal nr. ……………….. prin reprezentanţi legali ………………………. în calitate de DEBITOR GAJIST au convenit…

Continuare

Contract de concesiune

CONTRACT DE CONCESIUNE Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. …………………………………………………………………………………………………….. (ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia publică de interes local), ………………………………….(localitatea), str. ……………………………….………. nr. ………, judetul/sectorul …………………………………………….., în calitate de concedent, pe de o parte, si 1.2. S.C. …………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în …………………………………… (localitatea), str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. ………………………… din ………………..….., având contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de…

Continuare

Contract de audit financiar și de certificare a bilanțului contabil

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR  ŞI DE CERTIFICARE A BILANŢULUI CONTABIL Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu funcţia de …………………………., în calitate de prestator, pe de o parte, şi sau 1.1. D …………………………………………….., domiciliat în ………………………..,…

Continuare

Contract de arendare

CONTRACT DE ARENDARE Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social în ………………………………., str. ………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………. înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. în calitate de arendator, pe de o parte, sau (pentru persoana fizica) 1.1. Dl/d-na ……………………………………….., domiciliat în ………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….….,…

Continuare

Contract de consultanță

CONTRACT DE CONSULTANTA 1. DECLARATIE GENERALA Acest contract de consultanta (acord) intra in vigoare la date de ……….. intre ………., numit consultant, cu sediul in ……….., si ………….., numit client, cu sediul in ………………… 2. TERMENUL Consultantul va fi la dispozitia clientului incepand cu data de …….. pana la data de ……….., cu exceptia situatiei in care acest acord inceteaza la o data anterioara, potrivit conditiilor stabilite in prezentul acord. 3. DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA A. Consultantul va asigura urmatoarele servicii, inclusiv avize scrise (se enumera si se descrie serviciile).…

Continuare

Contract de garanție pentru gestionari

CONTRACT DE GARANŢIE Încheiat astăzi …………………. la …………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcţia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte şi 1.2. Dl/Dna ………………………………….., domiciliat(ă) în …………………., str. …………………………………… nr. …….., bloc ……., scara ……., etaj …….., ap. …….., sector/judeţ ….., fiul lui ………………………… şi al …………………………, născut în …………………………, la data de…

Continuare

Contract de consignație

CONTRACT DE CONSIGNATIE Incheiat astazi ……….. intre: Societatea comerciala ………. cu sediul in ……….. str. ………….. nr. …. jud. ………… inregistrata in Registrul Comertului la nr. ……… cont virament nr. …….. deschis la ………… reprezentata prin …………. director general si ………. director economic, denumita in prezentul contract CONSIGNANT SI ………………… cu sediul ………………. inregistrata in Registrul Comertului la nr. …………. cont ……………. deschis la …………… denumita in prezentul contract CONSIGNATAR. I. OBIECTUL CONTRACTULUI 1. Vanzarea in sistem de consignatie a bunurilor, marfurilor, provenite din activitatea de productie sau de la…

Continuare

Contract de concesiune comercială

CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALA Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. …, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de ………………….., denumita in continuare CONCEDENT si 2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………. cont curent, deschis la …………….., reprezentata prin …………….., in calitate de ………….., denumita in continuare CONCESIONAR. Art. 2. Obiectul prezentului contract il constituie cedarea de catre a…

Continuare

Contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT PARTILE CONTRACTANTE Intre Art. 1. S.C. ______________ S.R.L. cu sediul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., in calitate de comodant, reprezentata prin ………….. si Art. 2. Dl/D-na ………………., domiciliat in …….., str. …….., nr. …., judetul …… in calitate de comodatar OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul tablourilor aflate in colectia personala a d-lui/d-nei. ………………, in calitate de comodant, pe care S.C. Galeria S.R.L. se obliga sa le utilizeze pentru expozitia ce va avea loc in perioada ………. . TERMEN Art. 4.…

Continuare

Contract de comision de vânzare (export)

CONTRACT DE COMISION DE VANZARE (EXPORT) Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. ………… din …………., str. …………, nr. …, bloc …, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la …………… reprezentata prin ………………….. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………… din …………., str. ……………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………. cont curent, deschis la …………….., reprezentata prin …………….., in calitate de ………….., denumita in continuare COMITENT Art. 2. Obiectul contractului consta in vanzarea de catre…

Continuare

Contract de comision de cumpărare (import)

CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT) Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………. din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. ….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………., deschis la ……………. reprezentata prin …………………. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………. din ……….., str. ………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………. cont curent, deschis la …………….., reprezentata prin …………….., in calitate de ………….., denumita in continuare COMITENT Art. 2. Obiectul contractului consta in cumpararea de catre…

Continuare

Contract de comision import-export

CONTRACT DE COMISION – IMPORT-EXPORT I. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala …………. cu sediul in ………. cont virament nr. …….. deschis la Banca ………. Filiala …….. reprezentata prin …….. Director General si Economic, ……… Director Economic, in calitate de COMITENT si Societatea Comerciala ………… cu sediul in ……….. cont virament nr. ………… deschis la Banca ……… Filiala ……….. reprezentata prin …………. Director si ……… Contabil Sef, in calitate de COMISIONAR, a intervenit urmatorul contract: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie reglementarea raporturilor juridice si economice care apar intre partile contractante…

Continuare

Contract de comision (sau intermediere)

CONTRACT DE COMISION Incheiat astazi ……….., intre: 1. Societatea Comerciala …………, cu sediul in …………, str. ……….., nr. …, judetul …………, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ……….., avand cont de virament nr. …………., deschis la Banca ………….., reprezentata prin dl. …………. in calitate de ……….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. …………, cu domiciliul (sediul) in ……….., str. ……….., nr. ….. bl. ……, sc. ….., et. …., ap. ……, identificat(a) cu B.I seria ….. nr. ……….., denumita in continuare COMITENT. Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract consta…

Continuare

Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR Nr. …….. din data ………….. Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. ……, bloc …., ap. ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de proprietar al bazei de date, continand ……………………., denumita in continuare CEDENT si 2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. ….., ap. …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………………… cont…

Continuare

Contract de barter

CONTRACT DE BARTER Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala …………………………. cu sediul social in ……………… str. ………………. nr. …… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ……….. avand contul de virament nr. ……………….. deschis la Banca …………….. functionand potrivit legislatiei statului ………………… reprezentata legal prin ……………….. cetatean ……………….. posesor act de identitate/pasaport nr. ………………. in calitate de EXPORTATOR si Societatea Comerciala …………………. cu sediul social in ……………….. str. …………….. nr. ……… judetul/sector al municipiului Bucuresti ……………… inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ……. avand…

Continuare

Contract de asociere în participațiune

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ……….X………………… cu sediul social in ……………… str. ………………. nr. …… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ……….. avand contul de virament nr. ……………….. deschis la Banca ……………….. reprezentata legal prin ……………… Societatea Comerciala ………..Y……….. cu sediul social in ……………….. str. …………….. nr. ……… judetul/sector al municipiului Bucuresti ……………… inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ………. avand contul de virament nr. …………. deschis la Banca ………………… reprezentata legal prin ………………… Art. 2. DISPOZITII…

Continuare

Contract de arendă

CONTRACT DE ARENDA Intre subsemnatii: 1. Proprietar …………, domiciliat in ………… si 2. Arendas ………….., domiciliat in ………… a intervenit urmatorul contract de arendare. I. Eu ……….. declar ca am arendat d-lui ……….. terenul in suprafata de ………. situat in ……….. avand ca vecini la N. ……… S. ……… V. ……… E. ……… care este ingradit cu gard de ……….. impreuna cu grajdul care se afla construit pe el. Pretul arendarii este de ………. lei anual, care se va plati esalonat in ….. rate lunare, trimestriale, semestriale sau anual, in…

Continuare

Contract de antrepriză

CONTRACT DE ANTREPRIZA PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. S.C. ………….. cu sediul in ……….., str. ……., nr. …., judetul …………., denumita in prezentul contract „antreprenor”, reprezentata prin ………….. in calitate de ANTREPRENOR si Art. 2. Dl/D-na. ………………, domiciliat in …….., str. …….., nr. …., judetul …… in calitate de CLIENT OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie executarea de catre antreprenor, cu materialele sale si pe riscul sau, urmatoarele: – cladiri cu destinatia ……………………….. – instalatii …………………………………. – cai de comunicatie ………………………….. – imprejmuiri ………………………………… – dotari ……………………………………. – reparatii…

Continuare

Angajament de plată

ANGAJAMENT DE PLATA Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. si al ……………………………, nascut la data de ……………………. in localitatea ………………………., sectorul/judetul …………………….., domiciliat in ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judetul …………………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/a de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, avand functia de2) ……………………., luand cunostinta de faptul ca prin3) ……………………………. s-a constatat ca din vina mea am produs4) ……………………… cu sediul social in ………………………….., str. ……………………………… nr. ……….., sectorul/judetul ………………….., inmatriculata…

Continuare

Angajament de garanție

ANGAJAMENT DE GARANŢIE Subsemnatul(a)……………………………….domiciliat(ă) în …………………………………., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………. eliberat de ……………………….. la data de …………………….., angajat al S.C. ……………………………………………….. cu sediul în ……………………… în funcţia de …………………………………… având un salariu lunar brut de …………………………… lei, mă oblig prin prezentul înscris să-l garantez integral pe numitul (a) ………………………………. domiciliat(ă) în……………………………………………….identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ………… nr. ………… eliberat de ……………………………. la data de …………………….., în îndeplinirea obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de prestări servicii nr. ………….. din …………………încheiat între ……………………………….. şi numitul(a)………………………………… (in continuare „Contractul”),…

Continuare

Contract de amanet

CONTRACT DE AMANET CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE Intre: 1. S.C. ………., cu sediul In ………., reprezentata de ……., in calitate de director, denumita in continuare CREDITOR, Si 2. ………, domiciliat(a) in ……., str. ………., nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …., judetul ………., legitimat(a) cu B.I(pasaport) seria ….., nr. …, eliberat de, la data de numit(a) in continuare DEBITOR a intervenit prezentul contract, in temeiul prevederilor legale si a Statutului Societatii Comerciale in urmatoarele conditii: CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1. Debitorul preda bunurile mentionate si descrie in anexa…

Continuare

Acte constitutive de fundații

ACT CONSTITUTIV al Fundatiei ……………. Eu/Noi, 1. ………………………., cetatean roman, domiciliat in ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scara ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judet ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………. nr. ……………………………….., eliberat de ………………….. la data de ……………………., cod numeric personal …………………………………….; sau/si 1. S.C. ……………………………….. SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social in ……………………………., str. …………………………………. nr. ……….., bloc ……….., scara ……….., etaj …………., apart. ………., sector/judet ………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………. sub nr. ……………./………………/………….., cod fiscal nr. …………………. din ………………………………, reprezentata de ………………… avand…

Continuare

Act de recunoaștere a datoriei garantate cu gaj de creanță

ACT DE RECUNOASTERE A DATORIEI GARANTATE CU GAJ DE CREANTA Intre subsemnatii: 1. …………….. debitor, domiciliat in …………, si 2. …………….. creditor, domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul act. I. Subsemnatul …………, in calitate de debitor, recunosc ca soldul meu debitar in ziua de ……….. pentru marfurile furnizate de …………., este de ……… lei si ma oblig sa platesc aceasta suma pana la data de ………. . – Pentru garantarea platii capitalului datorat, a dobanzilor si a cheltuielilor de executare, eu …………. debitor, am constituit gaj comercial in favoarea lui…

Continuare

Act de mecenat

ACT DE MECENAT   Subscrisa: S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu funcţia de …………………………., în calitate de mecena, sau Asociaţia/Fundaţia ……………………………………………………………………, cu sediul în ……………………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …….., sector/judeţ ………………………….………, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin…

Continuare

Act constitutiv de societate cu răspundere limitată – asociat unic

 ACT CONSTITUTIV1)  al Societatii Comerciale………………………… Societate cu raspundere limitata        Subsemnatul a) (numele si prenumele) ………………………………………………….. cetatean ………………………………, nascut la data de ……………………………… in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………………….., domiciliat in (localitatea) ………………………, str. ………………………………………………………… nr. ………, bloc …………., scara …………, etaj ………, ap. ………, judetul/sectorul ……………………………, de sex ……………………….. (casatorit/necasatorit), posesorul buletinului/pasaportului/cartii de identitate seria …….. nr. ……………, eliberat de ………………….., la data de …………………., cod numeric personal ………………………………….. sau b) (denumirea societatii) ……………………………… cu sediul social in (localitatea si judetul/sectorul sau tara) ……………………………….. str. ………………………………. nr. ……, inmatriculata in…

Continuare

Act constitutiv al unei asociații

Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; c) denumirea asociatiei; d) sediul asociatiei; e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani…

Continuare

Act constitutiv al unei asociații sportive

ACT CONSTITUTIV   Al asociatiei sportive ……………………….   NOI, …………………………., cetatean roman, domiciliat in ………………………., str. ……………………………… nr. …….., bloc ………….., scara …………., etaj ………., apart. ……….., sector/judet …………………….., posesor al actului de identitate ………………………. seria ………………….. nr. ………………………, eliberat de ………………., la data de …………………., cod numeric personal ……………………………; ………………………….. cetatean roman, domiciliat in ………………………., str. ……………………………… nr. ………, bloc ……………, scara ………….., etaj …………, apart. ………., sector/judet …………………., posesorul actului de identitate ……………………………….. seria …………………. nr. ……………………… eliberat de …………………. la data de …………….., cod numeric personal ……………………………….…

Continuare

Act constitutiv al unei societăți comerciale

ACT CONSTITUTIV al societatii comerciale “………………………………………” S.R.L. Subsemnatii: 1) ……………, cetatean………., nascut pe data de …………in…………., domiciliat in, str……….nr…, bl…, ap…, sector…, identificat prin pasaport/BI/CI seria ….nr .., emis de ………..……la data de…………., si 2) ……………….., cetatean………., nascut pe data de …………………. in ……………, domiciliat in …………., str…………. nr….., bl……, sc. ….ap…., sector…, identificat prin BI/CI seria ………….. nr. ……. emis de sectia ………. politie la data de ……………. am decis constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, denumita in continuare “Societatea”, potrivit clauzelor de mai jos si a dispozitiilor…

Continuare

Act adițional la actul constitutiv al unei societăți comerciale

S.C. “………………………………………” S.A. (sediul) ……………………………………………. (nr. inreg.) ……………….., (C.U.I.) ……….. Capital social subscris – ……………………. Capital social varsat – ………………………..     ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. “……………………….” S.A.   Subsemnatii: 1) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………, nr…, bl…, sc. ….., ap…, sector…, identificat prin BI/CI/pasaport seria …………., nr  ……………, emis de ………, la data de…………., detinator a …… actiuni, reprezentand ………… % din cap. soc. 2) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………,…

Continuare

Act adițional la contractul individual de muncă

ACT ADITIONAL   la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ………………….. din …………………….. in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a …………………. Incheiat astazi ………………………….. la ……………………………………   Intre: Angajatorul –      S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………………….., str. …………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. ………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………………., avand contul nr. …………………………………. deschis la …………………………………………………, reprezentata de …………………………………………………….., cu functia de …………………………………………………. si sau…

Continuare

Act adițional cu clauză de confidențialitate la contractul individual de muncă

 ACT ADITIONAL   la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ……………… din ………………….. in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ………………… Incheiat astazi ……………………. la ……………………………   Intre: Angajatorul C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………, sub nr. …………………….. din ………………….., cod fiscal nr. ……………………………………. din ……………………………………………, avand contul nr. ……………………………………………., deschis la ……………………\……………………………………………….., reprezentata de ………………………………….., cu functia de ……………………………………………….. sau Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………,…

Continuare

Act adițional la contractul individual de muncă al șoferilor

ACT ADITIONAL  la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ……………… din ………………. in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ……….. Incheiat astazi ………………………………… la ……………………………………….   Intre: S.C. …………………………… cu sediul in ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judet ………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, reprezentata prin …………………………………, avand functia de ………………………… in calitate de angajator, pe de o parte, si Dl ………………………………………………… cu domiciliul in (resedinta) ………………………………………. str. ……………………………………………… nr. …….., bloc ……., scara …….., etaj …………

Continuare

Acord de transfer

ACORD DE TRANSFER Incheiat astazi …………………….. la ………………………………………. PARTILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul in ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judetul …………………………, inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. avand functia de ………………….. in calitate de cedent, pe de o parte, si 1.2. Clubul ……………………………………… cu sediul in ………………………… str. ………………………………. nr. …………., sectorul/judetul ………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………….. din ………………………………. a ………………………….. reprezentat de …………………………………. avand functia de ………………. in calitate de…

Continuare

Contract de închiriere

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Societatea comercială_____________________________ cu sediul în ________, telefon ________________, fax ______________, e-mail _____________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40//, CUI______________, titulară a contului numărul _________________, deschis la Banca ______________________, reprezentată de domnul/doamna__________________________, care are funcţia de __________________, în calitate de LOCATOR, şi Societatea comercială _____________________________ cu sediul în ________, telefon ________________, fax ______________, e-mail _____________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40//, CUI______________, titulară a contului numărul _________________, deschis la Banca ______________________, reprezentată de domnul/doamna__________________________, care are funcţia de __________________,…

Continuare

Acceptare de donatie

ACCEPTARE DE DONAŢIE   Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… în (localitatea) ………………..……………………… sector/judeţ ………………………………….., fiul lui ………………………… şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ……………………………….., în calitate de donatar, închei prezentul act de acceptare de donaţie cu următoarele condiţii: Eu ………………………………………………………… accept donaţia făcută de ………………………… cu domiciliul în …………………………………, judeţul/sectorul ……………………. potrivit ofertei de donaţie autentificată…

Continuare

Procura de cumparare a unui teren

PROCURĂ DE CUMPĂRARE A UNUI TEREN   Subsemnatul …………………………………., cetăţean …………………., născut la data de ……………………, în localitatea ………………….., de sex …………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………, str. …………………… nr. …, bloc …, scară …., etaj …, apart. …., sector/judeţ ……………, posesor al ………………, seria …… nr. ……………….., eliberat de ………………….., la data de ……………………………, cod numeric personal ………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………… cetăţean ……….., născut la data de …………………….., în localitatea ……………………., de sex …….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………….…….., str. ………………………… nr. ….., bloc ………., scară …., etaj …., apart.…

Continuare

Decizie de desfacere a contractului individual de munca

DECIZIE DE DESFACERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Nr. ………… din …………..   Având în vedere[1] …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Ţinând seama de[2] …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. În temeiul prevederilor[3] art. …. din ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….   D I S P U N: Contractul individual de muncă încheiat cu Dl/Dna ………………………….. încadrat în funcţia ……………………………… la[4] …………………………………….. se desface începând cu data de ………………., dată la care expiră preavizul de 15[5] zile lucrătoare, la care are dreptul conform art.131 alin.1 din Codul muncii[6]. Prezenta decizie se va comunica celui în cauză în termen…

Continuare

Contract de prestari servicii tipografice

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII TIPOGRAFICE Încheiat astăzi ………………. la ………………….   PĂRŢILE CONTRACTANTE C. ………………………………., cu sediul social în ……………………….., str. ……………………………, nr. …, sectorul …………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………… sub nr. …/……/….., cod fiscal nr. ………….., având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de …………………………., cu funcţia de ………………………, în calitate de executant, pe de o parte, şi C. ………………………………., cu sediul social în ……………………….., str. …………………… nr. …, corpurile ……………, sectorul ……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………, sub nr. …/……/….., cod fiscal nr. …………..…

Continuare

Contract de management

CONTRACT DE MANAGEMENT Încheiat astăzi, ……… la ……………………..   PĂRŢILE CONTRACTANTE C. ………………………………., cu sediul social în ……………………….., str. ……………………………, nr. …, bloc ….., scara …., etaj …., apart. …., judeţ/sector ………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………, sub nr. …………….. din ………… cod fiscal nr. ………….. din ……….., având contul nr. ……..………………, deschis la ………………….., reprezentată de …………………………., cu funcţia de ………………………, denumită în continuare societatea, pe de o parte, şi sau Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………, cu sediul în ………………, str. …………………………, nr. …., bloc …., scara …., etaj …., apart.…

Continuare

Contract de locatiune

CONTRACT DE LOCAŢIUNE Încheiat astăzi, ……………… la ……………..   PĂRŢILE CONTRACTANTE C. …………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în …………………., str. ……………….. nr. …., bloc …, sc. …., etaj …, apart. …., judeţ/sector …………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. sub nr. …………., din …………, cod fiscal nr. …………., din ………., având contul nr. …………….., deschis la ……………….., reprezentată de …………………….., cu funcţia de ……………………, în calitate de locator, pe de o parte, şi C. …………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în …………………., str. ……………….. nr. …., bloc …, sc. …., etaj…

Continuare

Contract de imprumut de consumatie garantat cu ipoteca

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE GARANTAT CU IPOTECĂ Încheiat astăzi …………… la ………………………….   PĂRŢILE CONTRACTANTE D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………, născut la data de …………………….., în …………………, sector/judeţ …………………., fiul lui ……………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. ………….., eliberat de ……………., cod numeric personal ……..…………, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …,…

Continuare

Contract de imprumut de consumatie garantat cu gaj

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE GARANTAT CU GAJ Încheiat astăzi …………… la ………………………   PĂRŢILE CONTRACTANTE D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………, născut la data de …………………….., în …………………, sector/judeţ …………………., fiul lui ……………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. ………….., eliberat de ……………., cod numeric personal ……..…………, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …,…

Continuare

Contract de imprumut de consumatie

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE Încheiat astăzi …………. la ………………………..   PĂRŢILE CONTRACTANTE D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………, născut la data de …………………….., în …………………, sector/judeţ …………………., fiul lui ……………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. ………….., eliberat de ……………., cod numeric personal ……..…………, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ…

Continuare

Contract de consultanță

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ Încheiat astăzi, ……………. la ……………………………   PĂRŢILE CONTRACTANTE C. ………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………….., str. ……………………… nr. …, bloc …, sc. …, etaj … apart. …., judeţ/sector …………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. sub nr. ………… din ……………, cod fiscal nr. ……………… din ………., având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de ………….., cu funcţia de ………………………, în calitate de consultant, pe de o parte, sau 1.1.  Întreprinderea/Asociaţia ………………………………….…….., cu sediul în …………………, str. …………………….. nr. …., bloc …, sc. …, etaj …,…

Continuare

Contract de comodat de folosință – comodat

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT – BUN MOBIL) Încheiat astăzi ……………… la …………………………….   PĂRŢILE CONTRACTANTE D …………………………………… domiciliat în …………………………. str. …………………….. nr. ….., bloc …., scara ….., etaj …., apartament ….., sector/judeţ …………………………, născut la data de ………………… (ziua, luna, anul), în ……………………….., sector/judeţ ……….……….., fiul lui …………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. …………………., eliberat de ………………….., cod numeric personal …………………, în calitate de comodant, pe de o parte, şi D …………………………………… domiciliat în …………………………. str. …………………….. nr. ….., bloc ….,…

Continuare

Contract de comision

CONTRACT DE COMISION Încheiat astăzi ……………… la ………………   PĂRŢILE CONTRACTANTE C. ………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………….., str. ……………………… nr. …, bloc …, sc. …, etaj … apart. …., judeţ/sector …………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. sub nr. ………… din ……………, cod fiscal nr. ……………… din ………., având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de ………….., cu funcţia de ………………………, în calitate de comitent, pe de o parte, şi C. ………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………….., str. ……………………… nr. …, bloc …, sc. …, etaj…

Continuare

Act adițional cu clauză de confidențialitate

ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ DE CONFIDENŢIALITATE la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …… din …………. din registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ……………………. Încheiat astăzi ………………….. la ………….………….   Între: Angajatorul C. ……………………………., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………….. nr. ….., bloc ….., scara …., etaj …., apartament …., judeţ/sector …………….…., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………… sub nr. …/……/…., cod fiscal nr. ………………., din ………., având contul nr. ………………………, deschis la ……………………………, reprezentată de ………………….…….., cu funcţia de ……………………, sau Asociaţia/Fundaţia …………………………………………, cu sediul…

Continuare

Declaratie pe propria raspundere pentru autorizatia sanitar-veterinara

S.C. ……………………………………………………………… Adresa (strada, nr., localitate) ………………………………………… ………………………………………………………………………… Nr. tel. /fax ……………………………………………………… Nr. ………….. data ………………… DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul ……………………………………………………………………………………………………………., posesor al B.I.(C.I.) seria ………., nr. ………………………, eliberat(ă) de …………………………………………….., CNP …………………………….. / paşaport nr. …………………………., eliberat de …………………………………………, în calitate de ………………………………………………………….. (comerciant / asociat / fondator / administrator), la ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele: I. Pentru situaţiile precizate la art.3 alin.(2) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar:…

Continuare

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestora. mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close