Contract de donație – numerar

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi ………….
la ……………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. in (localitatea) ……………………….. sector/judet …………………….., fiul lui …………………………………. si al ………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ………………………, eliberat de …………….., cod numeric personal ………………….., si
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. in (localitatea) ……………………….. sector/judet ……………………., fiul lui …………………………………. si al ……………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de donatori, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) ……………………….. sector/judet …………………., fiul lui ……………………………………. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ………………, eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………….., in calitate de donatar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi donatorii, donam fiului nostru …………………………….. in mod irevocabil si fara sarcini suma de (in cifre si litere) ………………………., echivalentul a (in cifre si litere) …………………………….., calculati la cursul de schimb al B.N.R. de ……………………………. lei, din ziua efectuarii donatiei, in scopul cumpararii unei locuinte proprietate personala in ……………………. .
b) Declaram ca acesti bani provin din …………………………………………………………………………… supuse regimului fiscal de impozitare in conformitate cu legea romana. 2.2. Eu donatarul, declar ca accept cu recunostinta donatia facuta de parintii mei ………………………….. privind suma de ………………………………… si declar ca ii voi folosi pentru cumpararea unei locuinte proprietate personala in ……………………….. .
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donatie se face in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare.
3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ……… exemplare la Biroul Notarului Public ……… .
3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR