Contract de vânzare-cumpărare bun mobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Incheiat astazi …………….
la ………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ………………………… sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si
1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ………, sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………….., fiul lui …………………………….. si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………… eliberat de …………………….., cod numeric personal ………………………………………., in calitate de cumparator, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, vanzatorul vand cumparatorului urmatorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaza obiectul vanzarii pentru a nu exista nici o neclaritate).
Bunul pe care il vand este proprietatea mea (dobandit prin contractul de vanzare-cumparare, donatie, schimb. etc., autentificat sub nr. ……………………………… din …………………….. la …………………. si transcris in registrul de transciptiuni si inscriptiuni sub nr. ………………………….. din …………………… la ………………………….. sau inscris in cartea funciara …………………………… .
III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul vanzarii este de ……………………… lei, care a fost achitat integral astazi, data autentificarii prezentului contract (sau se va plati in modul urmator: ……………………).
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Vanzatorul garanteaza pe cumparator impotriva oricarei evictiuni, cat si impotriva viciilor ascunse.
4.2. De asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat, asa cum reiese din certificatul nr. …………………. din data de ………………….. eliberat de grefa judecatoriei ……………………. .
4.3. Cumparatorul declara ca a cumparat bunul descris mai sus la pretul de …………………………………..
si se obliga a-l plati integral (sau in conditiile descrise mai sus).
V. CLAUZE FINALE
5.1. Taxele cu privire la cheltuielile vanzarii (autentificarea actului, taxe de timbru, transport etc.), vor fi achitate potrivit acordului incheiat intre parti.
5.2. Prezentul contract de vanzare-cumparare a fost incheiat intr-un numar de ………………. exemplare, din care …………………. astazi …………………… data semnarii lui.

VANZATOR

CUMPARATOR