Diverse

Eliberarea pasapoartelor simple cu mentionarea statului de domiciliu

1. CONDIŢII.

Cetãţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în strãinãtate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.

2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţarã, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cãror razã titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupã caz, reşedinţa.
Din motive obiective, dar şi în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse, în ţarã, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULU SIMPLUI ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU:

– paşaportul anterior, dacã acesta existã;
– dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevãzute de lege, completatã pe numele titularului, în original;
– certificate de stare civilã, în original;
– documente eliberate de autoritãţile statului de domiciliu, în original, împreunã cu traducerea în limba românã, dupã caz, din care sã rezulte una dintre urmãtoarele situaţii:

    1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadã de cel puţin un an sau, dupã caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificãrii familiale cu o persoanã care domiciliazã pe teritoriul acelui stat;
3. a dobândit un drept de lungã şedere sau, dupã caz, un drept de şedere permanentã pe teritoriul statului respectiv;
4. a dobândit şi cetãţenia statului respectiv;
5. a dobândit un drept de muncã ori este înscris într-o instituţie privatã sau publicã cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionalã;
6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestã rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

4. RIDICAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

Acest tip de documente de călătorie se ridicã de la serviciul public comunitar sau, dupã caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strãinãtate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de acesta/aceasta printr-o procurã specialã care respectã condiţiile prevãzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ: 
– în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul; 
– În cazul în care existã diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbãrii numelui sau prenumelui intervenite în strãinãtate, cererea poate fi acceptatã numai dupã înscrierea menţiunii privitoare la aceastã schimbare pe actul de stare civilã, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– Domiciliul cetãţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii pãrinţi, pãrintele supravieţuitor, pãrintele cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã ori reprezentantul legal. În situaţia în care pãrinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care existã neînţelegeri între pãrinţi, de instanţa de judecatã;
–  Dovada domiciliului în strãinãtate al minorului se face cu:

-paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
– paşaportul pãrinţilor, unuia dintre pãrinţi sau reprezentantului legal, dupã cum urmeazã:

1. paşapoartele ambilor pãrinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre pãrinţi şi declaraţia celuilalt pãrinte, prin care îşi exprimã acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dupã caz, hotãrârea judecãtoreascã prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã şi irevocabilã;
3. paşaportul pãrintelui supravieţuitor;
4. paşaportul pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã;
5. paşaportul reprezentantului legal.

– Certificatele de stare civilã eliberate de autoritãţile strãine, pot fi acceptate numai dupã efectuarea transcrierii în registrele de stare civilã române.
– Eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţãrii de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea urmãtoarelor documente ale titularului:

a) actul de identitate care atestã domiciliul în România emis de autoritãţile române competente, care se retrage;
b) paşaportul anterior, dacă este cazul, care se anulează şi se restituie titularului.

– Cetãţeanul român care are domiciliul în strãinãtate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.
– Cetãţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cãrţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România.

 

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestora. mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close