Diverse

Eliberarea pasaportului simplu temporar

1. CONDIŢII.
Paşaportul simplu temporar se elibereazã cetãţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi nu se aflã în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a cãlãtori în strãinãtate, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, în urmãtoarele situaţii:

– pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
– în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţã ori conflict diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreşte se aflã în conflict;
– când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
– când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţã în strãinãtate;
– când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol şi nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt pãrinte;
– pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile şi care declarã cã este necesar sã îşi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.
NOTĂ: Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de cãtre solicitanţi, în ţarã, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cãror razã de competenţã au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, iar în strãinãtate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României (art. 17ˆ1 alin. 4 coroborat cu art. 15 alin. 2 din Legea nr. 248/2005).
În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţã, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (art. 17ˆ1 alin. 4 coroborat cu art. 15 alin. 3 din Legea nr. 248/2005).

3. TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile se soluţioneazã de autoritãţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi 3 zile lucrãtoare.

NOTĂ: Pentru cererile depuse în ţară, în prezent s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 2 ore.

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
– dovada achitării taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului, în original;
– paşaportul anterior, în original, dacã este cazul.
NOTĂ: cererea este însoţită şi de 2 fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, care nu sunt prezente la depunerea cererii.

b) ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

– certificatul de nastere al minorului, in original;
– document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
– dovada achitării taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului, în original;
– după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte , în original;
– documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevãzut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de acesta potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;
– paşaportul anterior al minorului, dacã este cazul.

NOTĂ:

– documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
– cererea este însoţită şi de 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

c) ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

– cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
– declaraţii de acord ale părinţilor/părintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii); În situaţia prezentării doar a declaraţiei unuia dintre părinţi, cererea trebuie să fie însoţită şi de: a) hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt părinte, ambele rămase definitive şi irevocabile, b) actul de deces al celuilalt părinte sau c) documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;
– dovada achitării taxelor şi a tarifului suplimentar pentru emiterea paşaportului, în original;
– paşaportul anterior al minorului, în original,dacã este cazul.

NOTĂ:

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevãzute mai sus, trebuie sã fie autentificate, în ţarã de notarul public, iar în strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritãţile strãine, caz în care este necesară respectarea prevederilor art. 9 alin. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare;
– Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.
– cererea este însoţită şi de 2 fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, care nu sunt prezente la depunerea cererii.

5. RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.
Acest document de călătorie se ridicã de la serviciul public comunitar sau, dupã caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strãinãtate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de aceştia printr-o procurã specialã autentificată, conform art. 9 din H.G. 94/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestora. mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close