Act constitutiv de societate cu răspundere limitată – pluralitate de asociați

 ACT CONSTITUTIV

 AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA „ …………………“ S.R.L.

Subsemnatii:

 1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………………… sector/judet ………………………, fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal …………………………………., in calitate de asociat
 2. D ………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ………, sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) …………………………….. sector/judet …………………………….., fiul lui …………………………… si al ……………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……. nr. …………………….., eliberat de ………………….., cod numeric personal ………………………………, in calitate de asociat

sau

 1. C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………….., str. …………………………………… nr. ……………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….. sub nr. ……………………., din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………, avand contul nr. …………………………………………….., deschis la ………………………………………………, reprezentata de ………………………………………………………., cu functia de …………………………………….., in calitate de asociat
 2. C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………………., str. ………………………………….. nr. ………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………., sub nr. …………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………. din ……………………….., avand contul nr. …………………………………………………….., deschis la ………………………………………, reprezentata de ……………………………………………………., cu functia de ………………………………………., in calitate de asociat

sau

 1. C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………………, str. …………………………………….. nr. …………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………, sub nr. ………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………………………………., deschis la ………………………………………….., reprezentata de ……………………………………………………., cu functia de ……………………………………….., in calitate de asociat
 2. D ……………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ……………………………. sector/judet ……………………….., fiul lui …………………………….. si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………………….., eliberat de ………………………………………., cod numeric personal ……………………………., in calitate de asociat,

au convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

 

CAPITOLUL I – FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 1. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

1.1. Societatea este persoana juridica romana constituita in forma societatii cu raspundere limitata.

1.2. In cazul in care adunarea generala va hotari transformarea formei juridice a societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculare si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii.

 1. DENUMIREA SOCIETATII

2.1. Denumirea societatii este „………………..” S.R.L., in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. ………………….. din ………………… .

2.2. In toate actele, publicatiile, facturile si orice alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele S.R.L., sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

 1. SEDIUL SOCIETATII

3.1. Sediul societatii este in ………………………., str. …………………………. nr. ………, bl. ………, sc. …….., et. …………, ap. …………. sector/judet …………………….. .

3.2. Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentante, agentii oriunde in Romania sau in strainatate numai in urma hotararii Adunarii generale, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

3.3. Detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in oricare dintre formele ingaduite de lege: contract de inchiriere, contract de asociere, act de vanzare-cumparare, donatie si altele.

 1. DURATA SOCIETATII

4.1. Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

sau

4.1. Durata de functionare a societatii este de ………………. ani, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

4.2. Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii, pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor.

 1. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate: …………………………………………………………………………………….;

Activitatea principala: ……………………………………………………………………………………………………

5.2. Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .

5.3. Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separat, in oricare dintre domeniile aratate, societatea urmand a desfasura toate acele activitati conexe necesare realizarii obiectului de activitate propus, in conformitate cu reglementarile legale existente.

5.4. Asociatii se obliga sa obtina avizele si autorizatiile necesare desfasurarii obiectului de activitate.

5.5. Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania, cat si in strainatate, precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare.

5.6. Societatea va putea participa, in calitate de actionar sau asociat, la alte societati comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare.

5.7. Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

CAPITOLUL II – CAPITALUL SOCIAL 

 1. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Asociatii au hotarat ca societatea sa aiba un capital social in valoare de …………………. lei, respectiv ……………….. .

6.2. Capitalul social este divizat in ……………….. parti sociale egale si indivizibile, fiecare avand o valoare nominala de minimum 100.000 lei, subscrise si integral varsate de toti asociatii la data constituirii societatii.

6.3. Capitalul social al societatii este asigurat de asociati prin aporturi in numerar sau/si, dupa caz, in natura.

6.4. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social in natura la capitalul social, pe parcursul desfasurarii activitatii societatii, vor deveni proprietatea acesteia si nu vor putea fi instrainate decat cu acordul, in unanimitate, al Adunarii generale a asociatilor. In cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asociati, acesta din urma are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficial la data respectiva, dupa deducerea eventualelor creante ale societatii din contravaloarea aportului mai sus mentionat.

6.5. Asociatii vor decide ulterior, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, dupa caz.

6.6. Asociatii se obliga sa mentina o valoare neta minima a capitalului, in conformitate cu prevederile legii aplicabile societatilor ce desfasoara activitati in domeniul circulatiei bunurilor incluse in obiectul de activitate.

 1. APORTURILE ASOCIATILOR

7.1. …………………. subscrie ……………….. parti sociale, in valoare totala de ……………….. lei, reprezentand ……………….. % din capitalul social;

…………………. subscrie ……………….. parti sociale, in valoare totala de ……………….. lei, reprezentand ………………..% din capitalul social;

7.2. Participarea asociatilor la beneficii si pierderi se determina in raport cu numarul si valoarea partilor sociale detinute, conform legii.

7.3. Orice modificare ulterioara a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta varsamintele deja efectuate si nu poate duce la modificarea procentelor participarii asociatilor la capitalul social al societatii.

7.4. Asociatii initiali si ulteriori sunt obligati sa depuna integral aporturile subscrise, la data si in limitele unei asemenea subscriptii, in conformitate cu cerintele legii.

 1. PARTILE SOCIALE

8.1. Detinerea de parti sociale implica de drept recunoasterea si insusirea prevederilor actului constitutiv al societatii, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

8.2. Partile sociale sunt egale ca valoare si indivizibile, conferind asociatilor dreptul sa-si primeasca dividendele.

8.3. Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale catre terti se face cu acordul asociatilor si cu respectarea dreptului de preemtiune, precum si a conditiilor de fond si de forma, prevazute de lege.

8.4. In caz de deces al unui asociat, partile sociale se transmit prin mostenire legala sau testamentara, potrivit legii.

8.5. Fiecare parte sociala da dreptul asociatilor la un vot in adunarile societatii.

 1. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii Adunarii generale, prin admiterea de noi asociati, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociatilor, efectuarea de noi aporturi de capital in numerar si/sau in natura, acestea din urma fiind evaluate de catre experti sau prin alte modalitati legale.

9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevazute de lege.

 1. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social poate fi redus in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor, cu conditia de a nu depasi limita minima prevazuta de lege. Intr-un asemenea caz, se vor arata motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.2. Hotararea de reducere a capitalului social devine operanta numai dupa expirarea termenelor legale.

 

CAPITOLUL III – DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR 

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE

11.1. Societatea va tine evidenta partilor sociale intr-un registru ce se pastreaza la sediul societatii.

11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra partilor sociale, dar cu mentiunea ca acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii.

11.3. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera posesorului ei un drept proportional egal, potrivit cu numarul partilor sociale existente, drept de vot in Adunarea generala, participarea la profit sau la activul social, precum si alte drepturi prevazute in Actul constitutiv.

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

12.1. Hotararile privind organizarea si functionarea societatii vor fi luate in Adunarea generala, cu majoritatea absoluta a voturilor.

12.2. Pentru hotararile privind modificarea Actului constitutiv al societatii este necesar votul tuturor asociatilor.

 1. OBLIGATIA DE VARSAMANT

13.1. Fiecare asociat este obligat sa verse cota sa de participare la capitalul social, in stricta conformitate cu dispozitiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

 1. RASPUNDEREA ASOCIATILOR

14.1. Asociatii raspund numai in limitele partilor sociale, obligatiile societatii fiind garantate cu patrimoniul ei social.

14.2. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii, obligatiile societatii fiind garantate cu capitalul ei social.

14.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul societatii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generala sau asupra cotei-parti cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societatii, conform prevederilor Actului constitutiv.

 

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 

 1. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

15.1. Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea generala a asociatilor, care va fi constituita si va functiona in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, si ale prezentului Act constitutiv.

15.2. Adunarea generala a asociatilor se convoaca, la sediul social al societatii, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

15.3. Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii:

 1. sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
 2. sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;
 3. sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
 4. sa modifice actul constitutiv.
 5. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

16.1. Obligatia convocarii Adunarii generale revine administratorilor.

16.2. Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea Adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

16.3. Convocarea adunarii se face prin ………………………… cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.

 1. CONDITII DE VALIDITATE

17.1. Adunarile generale sunt valabil constituite daca asociatii prezenti la prima convocare detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare detin 1/2 din capital.

17.2. Deciziile Adunarii generale luate in conditiile legii, ale Actului constitutiv vor fi obligatorii si pentru asociatii absenti sau reprezentati, precum si pentru cei care au votat impotriva hotararilor luate.

 1. ADMINISTRAREA SOCIETATII

18.1. Conducerea operativa a societatii este asigurata de Consiliul de administratie format din:

 1. un administrator care este si presedintele societatii, calitate in care:
 • coordoneaza intreaga activitate a societatii;
 • asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii;
 • impreuna sau separat de administratorul delegat angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege, de Actul constitutiv;
 • are drept de semnatura in banca;
 1. un administrator, delegat care este si vicepresedintele societatii, calitate in care:
 • impreuna sau separat de administrator angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv;
 • asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii;
 • are drept de semnatura in banca.

18.2. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

 1. intocmeste proiectul programului de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator si le supune aprobarii Adunarii generale a asociatilor;
 2. angajeaza si concediaza personalul pe baza contractelor individuale de munca, stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
 3. aproba operatiunile de incasari si plati ale societatii;
 4. aproba incheierea contractelor in limita obiectului de activitate al societatii;
 5. intocmeste raportul Consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
 6. calculeaza si certifica realitatea dividendelor;
 7. exercita controlul operativ al societatii, raspunde pentru buna administrare si pentru integritatea patrimoniului societatii;
 8. rezolva orice alte sarcini stabilite de Adunarea generala, potrivit legii si conform Actului constitutiv.

18.3. Consiliul de administratie este compus dupa cum urmeaza:

 1. D ………………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………… str. ……………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. in (localitatea) ………………………. sector/judet ……………………………., fiul lui ……………………………… si al ………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………., nr. …………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………, in calitate de ……………., numit pentru un mandat de ……………. ani, care poate fi reinnoit, daca nu intervine revocarea expresa din partea Adunarii generale a asociatilor;
 2. D …………………………………………………………., domiciliat in ………………../…………………………., str. ……………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ……………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. in (localitatea) ………………………. sector/judet ………………………….., fiul lui ……………………………. si al ………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……, nr. ………………………, eliberat de …………………………………….., cod numeric personal ………………………., in calitate de …………………………………………, numit pentru un mandat de …………. ani, care poate fi reinnoit, daca nu intervine revocarea expresa din partea Adunarii generale a asociatilor.

 

CAPITOLUL V – ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII 

 1. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

19.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

19.2. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

 1. PERSONALUL SOCIETATII

20.1. Schema de organizare si de personal se aproba de Adunarea generala a asociatilor.

20.2. Angajarea personalului societatii se face de catre administratori pe baza contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege.

20.3. Plata salariilor personalului societatii – inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori -, precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei in vigoare.

20.4. Cuantumul salariilor administratorilor se stabileste de catre Adunarea generala, iar cel al restului de personal, de catre Consiliul de administratie.

 1. CONTURILE SOCIETATII

21.1. Conturile societatii, atat in lei, cat si cele in valuta, se vor deschide la bancile autorizate din Romania.

21.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din incasarile societatii, din imprumuturi, credite, precum si din alte surse, potrivit legii.

 1. EVIDENTA CONTABILA

22.1. Evidenta contabila a societatii, inclusiv bilantul contabil si contul de profit si pierderi, se vor tine in lei si in limba romana.

22.2. Valuta convertibila se va evidentia distinct iar inregistrarea si evidenta acesteia in lei se va efectua la cursul de referinta a BNR, la data efectuarii operatiunii.

22.3. Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei, in inscrisuri care vor sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de documente justificative.

22.4. Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit legii si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

22.5. Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul de gestiune se vor intocmi in mod obligatoriu anual, precum si in situatia lichidarii societatii. Acestea sunt supuse aprobarii Adunarii generale, dupa care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

22.6. In bugetul de venituri si cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare si reprezentare in limita unor procente de …………. % din cifra de afaceri a societatii.

 1. CALCULAREA SI REPARTIZAREA PROFITULUI

23.1. Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala a asociatilor. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva, care va fi de pana la ………………….. % din totalul profitului prevazut in bilantul anual, constituirea acestuia facandu-se pana va atinge ………… % din capitalul social.

23.2. Adunarea generala poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investitii, reparatii capitale si alte fonduri prevazut de lege.

23.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

23.4. Dupa deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileste pe cote-parti, sub forma dividendelor ce se platesc fiecarui asociat proportional cu aportul fiecaruia la capitalul social si cu activitatea fiecaruia in cadrul societatii, in baza hotararilor Adunarii generale in acest sens.

23.5. In cazul in care societatea inregistreaza pierderi, asociatii sunt obligati sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun.

 

CAPITOLUL VI – CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII 

 1. CONTROLUL ASOCIATILOR

24.1. Oricare dintre asociati are dreptul de a verifica situatia financiara a societatii, de a cere si a primi date privind situatia patrimoniului, a veniturilor si a pierderilor, si orice alte date legate de activitatea sociala si au acces la documentele acesteia.

24.2. Pentru efectuarea unor operatii de verificare si certificare a bilanturilor si a altor operatiuni financiar-contabile si de trezorerie, asociatii care detin cel putin ………… % din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societati specializate sau ale unor experti contabili autorizati.

 1. COMISIA DE CENZORI

25.1. Gestionarea societatii poate fi controlata de o comisie din cel putin 3 cenzori care trebuie sa depuna o garantie egala cu 1/3 din garantia stabilita pentru administratori. Garantia ramane in casa societatii si va fi restituita cenzorului doar daca Adunarea generala va ratifica activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului.

25.2. Cenzorii se reunesc la sediul social, daca nu au stabilit un alt loc si pot lucra individual sau colectiv. Asupra raporturilor ce vor fi prezentate Adunarii generale vor conlucra toti cenzorii, iar in cazul neconcordantelor, se vor intocmi rapoarte separate.

25.3. Intrunirile comisiei de cenzori sunt convocate de oricare dintre cenzori, de presedintele Consiliului de administratie sau de asociatii care detin cel putin ………….% din capitalul social.

 1. ATRIBUTIILE COMISIEI DE CENZORI SI RESPONSABILITATEA CENZORILOR

26.1. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

 1. pe perioada exercitiului financiar supravegheaza gestiunea societatii, are drept de control asupra evidentei societatii, a modului in care sunt folosite mijloacele fixe, circulante si fondurile banesti, titlurile de valoare ale societatii, intocmind si prezentand presedintelui Consiliului de administratie si Adunarii generale rapoarte privind observatiile facute si eventualele propuneri;
 2. la inchiderea exercitiului financiar, verifica daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal elaborate si in concordanta cu registrele, daca acestea sunt tinute regulamentar si daca evaluarea patrimoniului a fost facuta conform normelor stabilite pentru elaborarea bilantului, prezentand un raport scris in care specifica observatiile facute si propunerile privind modificarea sau aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;
 3. poate cere convocarea Adunarii generale, in cazul in care aceasta nu este convocata de Presedintele Consiliului de administratie sau cand se ivesc situatii ce necesita o rezolvare urgenta;
 4. controleaza daca dispozitiile legale ale actului constitutiv si ale Adunarii generale sunt respectate de catre administratori sau de catre lichidatori;
 5. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de actul constitutiv sau de hotararile Adunarii generale a asociatilor.

26.2. Cenzorii raspund in fata societatii conform legii, putand fi revocati sau suspendati de Adunarea generala.

 

CAPITOLUL VII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII SI EXCLUDEREA ASOCIATILOR 

 1. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII

27.1. Adunarea generala a asociatilor poate hotari transformarea formei juridice a societatii.

27.2. Modificarea formei juridice a societatii devine opozabila tertilor numai dupa indeplinirea formalitatilor de autentificare, autorizare, publicitate, inmatriculare si inregistrare, cerute de lege la infiintare.

 1. EXCLUDEREA ASOCIATILOR

28.1. Poate fi exclus din societate:

 1. asociatul care a devenit legalmente incapabil;
 2. asociatul care nu-si indeplineste obligatiile potrivit prezentului Act constitutiv sau in cazul in care actioneaza impotriva intereselor societatii;
 3. asociatul care nu-si efectueaza aportul la care s-a obligat;
 4. asociatul administrator care comite fraude in dauna societatii sau se serveste de semnatura asociatilor sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

28.2. Excluderea se cere instantei judecatoresti de oricare asociat sau de Adunarea generala dupa ramanerea sa definitiva, urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, inmatriculata in Registrul Comertului si inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice.

28.3. Asociatul exclus, pe de o parte, raspunde de pierderi, iar pe de alta parte, are dreptul si la profit pana in ziua excluderii sale, dar nu va fi indrituit sa solicite regularizarea lor financiara pana ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.

28.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului sau la capitalul social, evaluat oficial la data respectiva, dupa deducerea eventualelor creante ale societatii din contravaloarea aportului mai sus mentionat.

 

CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII 

 1. DIZOLVAREA SOCIETATII

29.1. Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara deschiderea procedurii lichidarii acesteia urmatoarele:

 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 2. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 3. declararea nulitatii societatii;
 4. hotararea Adunarii generale;
 5. hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice;
 6. falimentul societatii;
 7. in orice alte situatii, prin hotararea Adunarii generale a asociatilor, luata cu unanimitate de voturi.
 8. LICHIDAREA SOCIETATII

30.1. Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori, numiti de Adunarea generala. Acestia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

30.2. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

30.3. Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

30.4. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Adunarii generale.

30.5. Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.

30.6. Lichidatorii pot instiinta pe creditori, printr-un anunt public, despre lichidarea societatii, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixata. Creditorilor cunoscuti societatii li se va trimite un anunt separat.

30.7. Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori, personal si in solidar, de executarea acestora.

30.8. Din sumele rezultate din lichidarea societatii vor fi satisfacuti creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.

30.9. Lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre asociati a rezultatelor financiare ale lichidarii, conform calculului si repartizarii beneficiilor si pierderilor, aprobat de Adunarea generala, tinandu-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social, precum si de activitatea efectiva a fiecaruia la bunul mers al societatii.

30.10. Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi acte, in forma autentica, ce vor urma cursul impus de lege. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului.

30.11. Toate documentele emise de societate in perioada lichidarii vor contine denumirea societatii, urmata de cuvintele „societate in lichidare”.

 

CAPITOLUL IX – SOLUTIONAREA DIFERENDELOR 

 1. COMPETENTA DE SOLUTIONARE

31.1. Toate litigiile intervenite in legatura cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila.

31.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe care amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 CAPITOLUL X – CLAUZE FINALE 

32.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu orice alte dispozitii legale aplicabile societatilor comerciale.

32.2. Prezentul Act constitutiv intra in vigoare dupa inmatricularea sa in Registrul Comertului.

32.3. Prezentul Act constitutiv s-a incheiat in ……………………………, astazi, ………………………………….., data autentificarii, in ……………….. (……….) exemplare originale, redactate si dactilografiate de catre ……………….., din care s-au eliberat partilor ……………………………. exemplare autentificate.

 

ASOCIATI,

 

S.C. ………………………………..

/…………../…………../…………..

 

S.C. ………………………………..

/…………../…………../…………..