Contract de consultanță

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

Încheiat astăzi, …………….

la ……………………………

 

 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
  • C. ………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………….., str. ……………………… nr. …, bloc …, sc. …, etaj … apart. …., judeţ/sector …………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. sub nr. ………… din ……………, cod fiscal nr. ……………… din ………., având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de ………….., cu funcţia de ………………………, în calitate de consultant, pe de o parte,

sau

1.1.  Întreprinderea/Asociaţia ………………………………….…….., cu sediul în …………………, str. …………………….. nr. …., bloc …, sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………., posesoarea autorizaţiei nr. …..…. din ………………, eliberată de Primăria …………….….., codul fiscal nr. …………… din ………, având contul nr. …………………, deschis la …………….., reprezentată de …………………, cu funcţia de ……………….., în calitate de consultant, pe de o parte,

şi

 • C. ………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………….., str. ……………………… nr. …, bloc …, sc. …, etaj … apart. …., judeţ/sector …………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. sub nr. ………… din ……………, cod fiscal nr. ……………… din ………., având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de ………….., cu funcţia de ………………………, în calitate de beneficiar (client), pe de altă parte,

sau

1.2.   Asociaţia/Fundaţia ………………………….., cu sediul în ……………………, str. …………………….. nr. …., bloc …, sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………., înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor prin Sentinţa civilă nr. ………………. din ……………… a  Tribunalului ………….., codul fiscal nr. …………… din ………, având contul nr. …………………, deschis la …………….., reprezentată de …………………, cu funcţia de ……………….., în calitate de beneficiar (client), pe de altă parte,

sau

1.2.  Întreprinderea/Asociaţia ………………………………….…….., cu sediul în …………………, str. …………………….. nr. …., bloc …, sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………., posesoarea autorizaţiei nr. …..…. din ………………, eliberată de Primăria …………….….., codul fiscal nr. …………… din ………, având contul nr. …………………, deschis la …………….., reprezentată de …………………, cu funcţia de ……………….., în calitate de beneficiar (client), pe de altă parte,

sau

1.2.  D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ ………………………, născut la data de ……………………….., în …………………, sector/judeţ ……………………., fiul lui ……………….. şi al …………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. ………….., eliberat de ……………., cod numeric personal ……………, în calitate de beneficiar (client), pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de consultanţă, cu respectarea următoarelor clauze:

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
  • Consultantul se obligă să asigure beneficiarului (clientului) următoarele servicii: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..
  • Serviciile pe care le asigură consultantul, enumerate la pct.2.1, vor fi la capacitate şi eficienţă maximă, astfel: ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..

 

 • PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
  • Beneficiarul (clientul) se obligă să plătească consultantului: ………………… ………………………………………………………………………………………..
  • Plata remuneraţiei consultantului se va face astfel: …………………………… ………………………………………………………………………………………..
  • a) Beneficiarul (clientul) este de acord să ramburseze consultantului cheltuielile pe care aceste le va efectua pentru realizarea clauzelor contractului, urmând ca justificarea lor să se facă pe bază de decont, însoţit de documente justificative.
 1. Prin cheltuieli rambursabile se înţelege: ……………………………………. ……………………………………………………………………………………
 2. Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă suspendarea continuării lucrărilor până la achitarea lor de către beneficiar (client).

 

 1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
  • Consultantul se obligă:
 2. să asigure beneficiarului (clientului) consultaţii de specialitate la un standard de performanţă ridicat;
 3. să respecte instrucţiunile date de beneficiar în ceea ce priveşte urmărirea obiectivelor stabilite;
 4. să nu se angajeze sau să nu negocieze în scopul de a se angaja într-o activitate, cu deosebire de consultanţă, în conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
 5. să predea lucrarea/lucrările convenită(e) la timp şi în bune condiţii.
  • Beneficiarul (clientul) se obligă:
 6. să pună la dispoziţia consultantului datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta;
 7. să plătească remuneraţia stabilită, în cuantumul, în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul contract, precum şi cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct.3.3.

 

 1. CLAUZA PENALĂ
  • În caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract, consultantul se obligă să plătească penalizări de ….% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate.
  • Neplata la termen a remuneraţiei stabilite, precum şi a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă obligarea beneficiarului la penalităţi de întârziere de ……….% pe zi.

 

 1. FORŢA MAJORĂ
  • Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
  • Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de …… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  • Dacă în termen de ……….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

 • NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
  • În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
  • În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor, pe această confirmare.
  • Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
  • Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 

 • LITIGII
  • În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

sau

8.1.  Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

 • În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

 1. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
  • Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ……….

 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
  • Prezentul contract de consultanţă încetează în următoarele situaţii:
 2. la expirarea duratei/împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
 3. dacă beneficiarul (clientul) face dovada că consultantul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, cu deosebire de consultanţă, în conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
 4. în urma notificării scrise a uneia dintre părţi;
 5. consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-şi respectă una dintre obligaţiile pe care şi le-a asumat prin prezentul contract.
  • Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin … zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
  • Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, are obligaţia să plătească consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, în virtutea clauzelor acestuia.
  • Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat încetarea contractului.

 

 1. CLAUZE FINALE
  • Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, încheiat între părţile contractante.
  • Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
  • În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
  • Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………… exemplare, astăzi, …………………….., data semnării lui.

 

 

CONSULTANT                                                           BENEFICIAR

 

 

Anexă

ANGAJAMENT

 

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………. şi …………………. şi este conex contractului încheiat între acestea, înregistrat sub nr. …………… din ……………..

 

 1. OBIECT
  1. Informaţiile pe care le obţine ……………………. (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
  2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
   1. situaţia financiară;
   2. proiectele de afaceri;
   3. produsele nelivrate pieţei;
   4. procesele de fabricaţie;
   5. licenţele sau brevetele de invenţii;
   6. alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a …………………. (numele/denumirea).
  3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia ………………………………… (numele, denumirea).

 

 1. SFERA CIRCULAŢIEI INFORMAŢIILOR
 2. ………………………………………………. (numele/denumirea) poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct.2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.
 3. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care …………………….. (numele/denumirea) aprobă în scris această posibilitate.
 4. ………………………….. (numele/denumirea) va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

 

 • DURATA ANGAJAMENTULUI
 1. Durata prezentului angajament este ……………………….., în afară de cazul în care una dinte părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
 2. Notificarea prevăzută la pct.7 trebuie să fie făcută cu …. zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

 

 1. SANCŢIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI
 2. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri, astfel: …………………………………………………………….
 3. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
  1. dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ………..;
  2. informaţia a fost obţinută dintr-o sursă neconfidenţială;
  3. dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
  4. informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
  5. ……………………………………. a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

 

 1. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI
 2. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
 3. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct.2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a încheiat în ……………. exemplare, din care ………., astăzi …………………..

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR