Contract de donatie – teren cu declarant de superficie

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi ………….
la ……………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ………………………… sector/judet …………………………….., fiul lui …………………………. si al …………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod numeric personal ……………………………………., si
1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ………………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ….., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ………………………… sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ………………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………, eliberat de ………………., cod numeric personal ………………………………………, in calitate de donatori, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. in (localitatea) ………………………. sector/judet ………………………….., fiul lui …………………………….. si al ………………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ……………………………………, in calitate de donatar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi, donatorii cu domiciliul in ……………………………………… judetul/sectorul ………………………., soti, avand un copil, ……………………………………………….. ii donam acestuia terenul in suprafata de ………… mp situat in ……………………………………… judetul/sectorul ………………………………., str. ……………………………………………………… nr. …………….. .
b) Noi, donatorii, am dobandit terenul impreuna cu constructia aflata pe acesta, in timpul casatoriei, prin cumpararea de la ………………………………………. in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul ……………………… din ……………… de ………………, transcris sub nr. ………….. din …………….. la Judecatoria ………………………. . Acesta, la randul sau, a dobandit imobilul prin mostenire de la parintii sai …………………………………………………., tatal decedat la data de …………………………, iar mama decedata la data de ………………………., potrivit certificatului de mostenitor nr. ………………………… din …………………………………… eliberat de ……………………………………… sub nr. ……………………. din …………………… .
La randul lor, acestia au dobandit terenul, prin cumparare, in baza contractului de vanzare- cumparare autentificat sub nr. ………………….. din ………………… de ……………………….. si transmis sub nr. ……………………………… de Judecatoria …………………………………….. .
c) Declaram ca terenul ce se doneaza este liber de orice sarcini si urmari de orice natura, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu, in proprietatea si posesia noastra, de la data dobandirii si pana in prezent. Noi donatorii garantam pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit prevederilor art. 828 Cod civil.
d) Taxele si impozitele catre stat, de orice natura, asupra terenului sunt achitate la zi, de noi, donatorii, potrivit certificatului nr. ………………….. din …………………….. eliberat de Administratia Financiara …………………………….., iar de azi, data autentificarii prezentului contract, trec asupra donatarului, care suporta taxele si onorariul notarului public, pentru autentificarea prezentului contract.
e) Evaluam donatia la suma de …………………………………………………………. (in cifre si litere), exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.
f) Transmiterea proprietatii asupra terenului se face astazi, data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altor formalitati.
g) Noi, donatorii, am luat cunostinta de dispozitiile legale cu privire la rezerva succesorala a descendentilor.
2.2. a) Eu donatarul, declar ca primesc donatia facuta de …………………………………………………….. privind terenul in suprafata de ……………….. mp, mentionat mai sus, in conditiile prevazute de prezentul contract, cu al carui continut ma declar intru totul de acord.
b) Am luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a terenului ca fiind cea descrisa mai sus de donatori si ca ii scutesc pe acestia de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara, intelegand sa-l dobandesc, in aceste conditii si pe riscul meu, ceea ce nu-i exonereaza pe donatori de raspunderea pentru evictiune.
c) Eu ………………………………………………………………………………………… consimt sa constitui in favoarea sotilor ……………………………………………………………………………., proprietari ai constructiei existente, un drept real de superficie, pe durata existentei acesteia, pe terenul in suprafata de (in cifre si litere) …………… mp situata pe latura de nord a intregului teren in suprafata de ………………, situat in ………………… judetul/sectorul ……………………. si o servitute de trecere la calea publica ……………………………………….. in conditiile art. 616 Cod civil, pe intreaga lungime a constructiei si pe o latime de ………………………………….. ml.
d) Constituirea dreptului real de superficie si a dreptului de servitute se face cu titlu gratuit.
2.3. Noi, sotii …………………………………………………. acceptam constituirea de catre ……………………….. in favoarea noastra, a dreptului real de superficie si a unei servituti de trecere la calea publica asupra terenului de mai sus.
2.4. Noi, partile, convenim ca in cazul instrainarii constructiei, proprietarii acesteia sa acorde un drept de preemtiune proprietarului terenului.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, partile, declaram, potrivit art. …………………… din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara.
3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ……………………………………… exemplare la Biroul Notarului Public ………………………………………………………. .
3.3. S-au eliberat partilor ……………… exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR