Contract de imprumut de consumatie garantat cu gaj

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE

GARANTAT CU GAJ

Încheiat astăzi ……………

la ………………………

 

 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
  • D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………, născut la data de …………………….., în …………………, sector/judeţ …………………., fiul lui ……………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. ………….., eliberat de ……………., cod numeric personal ……..…………, în calitate de împrumutător, pe de o parte,

şi

 • D ……………………………………., domiciliat în ……………………….., str. ……………………… nr. …, bloc …., sc. …, etaj …, apart. …, sector/judeţ …………………, născut la data de …………………….., în …………………, sector/judeţ …………………., fiul lui ……………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …. nr. ………….., eliberat de ……………., cod numeric personal ……..…………, în calitate de împrumutat,

precum şi

 • C. ………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………….., str. ……………………… nr. …, bloc …, sc. …, etaj … apart. …., judeţ/sector …………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. sub nr. ………… din ……………, cod fiscal nr. ……………… din ………., având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de ………….., cu funcţia de ………………………, în calitate de girant, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut garantat cu gaj, cu respectarea următoarelor clauze:

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
  • Împrumutătorul declară că acordă cu titlu de împrumut împrumutatului suma de ……………. dolari SUA, echivalentul a …………………….. lei, calculat la cursul de schimb valutar de 1 dolar SUA = …………………. lei, cu obligaţia împrumutatului de a restitui suma împrumutată, fără dobândă, în valută, în termen de …………. ani/luni de la data prezentei autentificări, respectiv până la data de …………………………………..
  • Împrumutatul primeşte cu titlu de împrumut de la ………………….. suma de …………… dolari SUA, echivalentul a ………………… lei, calculat la cursul de schimb valutar de 1 dolar SUA = …………….. lei, şi este de acord cu termenul şi condiţiile de rambursare a împrumutului, prevăzute în prezentul contract.
  • Împrumutatul se obligă să restituie împrumutul până la data de ……………….

 

 • DURATA CONTRACTULUI
  • Împrumutul se acordă pe un termen de …… ani/luni, începând de la data de …………, data autentificării prezentului înscris, şi până la data de …………….

 

 1. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI
  • Restituirea împrumutului este garantată de către Societatea Comercială …………., care consimte la constituirea, în favoarea împrumutătorului, a unui drept real de gaj asupra unui număr de ………….. acţiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de …………… lei şi o valoare de activ net contabilă de ………….. lei, pe care le deţine la Banca ………….. S.A., cu sediul în ………………., şi anume:
 • acţiuni numerotate de la ……………. la …………… inclusiv, plătite integral, libere de sarcini;
 • diferenţa de ………… acţiuni, gajate prin prezentul contract, numerotate de la ……………….. la ………………., se vor preda împrumutătorului în materialitatea lor, până cel târziu la ……………
  • Acţiunile gajate fiind nominative, sunt proprietatea societăţii comerciale girante, potrivit înscrisurilor care atestă acest lucru.
  • Cu excepţia celor …………………….. de acţiuni care se vor preda împrumutătorului, celelalte acţiuni nu sunt grevate de alte datorii, sub sancţiunea răspunderii societăţii comerciale girante, în cazul unor situaţii contrare.
  • Părţile convin, sub aspectul păstrării acţiunilor, ca acestea să fie păstrate de ……………. până la achitarea integrală a împrumutului.
  • Împrumutătorul se obligă să nu realizeze nici un act sau fapt care să poată fi interpretat ca act de înstrăinare a acţiunilor până la scadenţa împrumutului.

 

 1. LITIGII
  • Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să fie deferite instanţei judecătoreşti competente.

 

 1. CLAUZE FINALE
  • În cazul neachitării împrumutului, parţial sau integral, împrumutătorul are dreptul de a cere instanţei judecătoreşti competente fie să reţină acţiunile gajate, potrivit art.1689 Cod civil, fie să ceară sechestrarea şi vânzarea lor la licitaţie, cu dreptul de a fi plătit cu preferinţă faţă de alţi creditori, potrivit art.1686 şi art.1689 Cod civil.
  • Dacă până la termenul de …………. societatea girant nu remite împrumutătorului restul de ……….. acţiuni, împrumutătorul va fi în drept să ceară restituirea întregii sume împrumutate înainte de termenul scadent.
  • Părţile se obligă să îndeplinească obligaţiunile de publicitate mobiliară, conform art.710 şi art.719 din Codul de procedură civilă.
  • Conform art.26 alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicată, constituirea prezentului gaj asupra acţiunilor se va înscrie în registrul acţionarilor.
  • Taxa de timbru, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de împrumutat.
  • Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……….. exemplare, din care …. astăzi ……………….., data semnării lui.

 

ÎMPRUMUTĂTOR                                                               ÎMPRUMUTAT

GIRANT