Contract de mandat

CONTRACT DE MANDAT
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de mandant, pe de o parte, si

1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… (localitatea) si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de……………………………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de mandatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Mandantul îl împuterniceste pe mandatar, ca în numele său si pentru el, să vândă cui va crede de cuviintă, in conditiile pe care le va crede de cuviintä si la pretul ce-l va socoti potrivit pentru mine mandant, imobilul proprietatea mandantului în temeiul ……………., compus din ……………, situat în ………………… (localitatea) str. ………………. nr. ……., bloc ………., scara ……, etaj …., ap. …., judetul/sectorul ………………. si având următoarele vecinătăti …………………………………..
Mandatarul va primi, pentru mandant si în numele său, pretul convenit, îndeplinind toate formalitătile necesare încheierii si autentificării contractului de vânzare-cumpărare si semnând valabil pentru mandant si în numele său ori de câte ori va fi nevoie.
2.2. Mandatarul poate trata si încheia orice contract de închiriere cu oricine, fixând termenul si pretul în conditiile ce le va crede de cuviintă, dar nu în defavoarea mandantului, în conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiniile si plăti impozitele si taxele de orice natură si va putea face reparatii, va putea actiona în judecată pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o bună administrare. El va putea reprezenta pe mandant si îi va putea sustine interesele fată de organele de administratie publică, de instantele judecătoresti si în fata oricăror persoane fizice si juridice.
2.3. Pentru prestatia realizată, mandantul se obligă să plătească mandatarului ………………….. % din valoarea profitului realizat.
2.4. Dacă operatiunea în vederea căreia a fost conferit mandatul, de vânzare a imobilului mentionat la pct. 2.1., nu a putut fi realizată, mandantul va plăti mandatarului suma de ………………………..

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract s-a încheiat pe o durată de ………. luni/ani, începând cu data de ………. până la data de …………….

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Obligatiile mandatarului sunt următoarele:
a) să execute mandatul;
b) să dea socoteală despre îndeplinirea obiectului contractului.
4.2. Obligatiile mandantului sunt următoarele:
a) de a-l dezdăuna pe mandatar pentru pierderile suferite prin îndeplinirea mandatului dacă nu i se poate imputa vreo culpă;
b) de a-i restitui cheltuielile utile si necesare efectuate cu ocazia executării mandatului;
c) de a plăti mandatarului pretui contractului în conditiile stipulate la pct. 2.3., 2.4.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:
a) revocare totală sau partială;
b) renuntare;
c) moartea mandantului sau a mandatarului;
d) interdictia mandantului sau mandatarului;
e) falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului
f) imposibilitatea executării mandatului
g) indeplinirea mandatului.
5.2. Toate actele juridice încheiate de mandatar după încetarea contractului sunt nule.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Mandatarul răspunde:
a) în cazul în care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;
b) de valoarea bunurilor pe care trebuie să le primească, dar a neglijat să le ridice.
6.2. Mandatarul se obligă să plătească dobândă la sumele încasate în numele mandantului si folosite în interesul său.
6.3. Mandatarul poate să-si substituie o altă persoană, care să îndeplinească total sau partial obligatiile rezultate din mandat.
6.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ……………..… în …………………. exempla re originale.

MANDANT                                               MANDATAR