Declaratie pe propria raspundere pentru autorizatia sanitar-veterinara

S.C. ………………………………………………………………
Adresa (strada, nr., localitate) …………………………………………
…………………………………………………………………………
Nr. tel. /fax ………………………………………………………
Nr. ………….. data …………………

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………………………….,
posesor al B.I.(C.I.) seria ………., nr. ………………………, eliberat(ă) de ……………………………………………..,
CNP …………………………….. / paşaport nr. …………………………., eliberat de …………………………………………,
în calitate de ………………………………………………………….. (comerciant / asociat / fondator / administrator),
la …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii
este pedepsit de legea penală, următoarele:
I. Pentru situaţiile precizate la art.3 alin.(2)
din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar:
1. Cunosc şi mi-am însuşit prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, privind condiţiile
igienico-sanitar veterinare de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar.
2. Obiectivul are destinaţia …………………………..………………………………………………………,
cu activitatea de ………………………………………………………………………………….…………………
…………………….………………………………………….…………………………………., clasa CAEN ……… .
3. Obiectivul dispune de:
– spatii depozitare;
– spatii prelucrare;
– spatii desfacere;
– alte spaţii;
– anexe sanitare.
4. Obiectivul are asigurate ca utilităţi :
– apă potabilă;
– sistem de producere a apei calde;
– canalizare.
5. Evacuarea deşeurilor şi confiscatelor se efectuează prin unitate specializată conform
contractului nr.…………. / …………….
6. Obiectivul are ca dotare şi echipamente specifice : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Personalul este angajat cu respectarea normelor legale în vigoare.
8. Mă oblig să respect prevederile legale în vigoare referitoare la condiţiile de funcţionare şi
siguranţa alimentelor.

Data: ………………………….
Semnătura …………………………